Αν όλοι προχωρούν μαζί, τότε η επιτυχία φροντίζεται μόνη της.

Χενρυ Φορντ

Το Apoel.com είναι μια διαδραστική σελίδα για αναφορές και απόψεις οπαδών του ΑΠΟΕΛ και δεν σχετίζεται με την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΠΟΕΛ, ούτε υποστηρίζεται από την Εταιρεία ή τον Σύνδεσμο ή το Σωματείο του ΑΠΟΕΛ ή άλλους επίσημους φορείς ή εκπροσώπους του επίσημου ΑΠΟΕΛ.

Apoel.com is an interactive page for statements and opinions of APOEL fans and is not related to the official website of APOEL, nor is it endorsed by the Company or Association of APOEL or other official bodies or representatives of the offical APOEL.